خط اشک روی گونه

قبل و بعد رفع غبغب و تزریق چربی صورت

خط اشک روی گونه چیست؟رباط های نگهدارنده صورت شبیه یک درخت پر شاخه از سطح استخوان به پوست کشیده شده اند و موجب تثبیت و نگهداری پوست در موقعیت ثابت می شوند. با افزایش سن پوست  شل شده و در اثر جاذبه زمین و انقباضات عضلانی به سمت پایین جابه جا می شود.  در میانسالی … ادامه