در هیدروسابسیژن مواد و ترکیبات خارجی از قبیل ژل یا کوکتل مزوتراپی تزریق نمی شود و صرفا از محلول بی حسی موضعی برای جدا سازی پوست از زیر پوست استفاده می شود.