در  افرادی که چانه عقب تر از لب قرار گرفته و یا اینکه بدلیل افزایش سن حجم   چانه کاهش یافته است با حجم دادن به چانه شکل برجسته و زیبای آن باز گشته و  منجر به زاویه دار شدن صورت می شود.

میزان  ژل مورد نیاز برای زاویه دار کردن فک از فردی به فرد دیگر متفاوت است. با  این وجود می توان گفت بطور متوسط بین ۲ تا ۳ سی ژل مصرف می شود.