قبل و بعد برجسته سازی گونه

گونه گذاری صورت قبل و بعد

گونه گذاری صورت در گونه گذاری صورت  با تزریق ژل مقدار قابل توجهی فیلر باید تزریق شود و بطور متوسط در هر طرف تا 3 سی سی ژل تزریق شده و در مجموع در دو طرف  6 سی سی ژل تزریق می شود و اگر مقدار بیشتری نیاز بود در یک جلسه دیگر انجام می […]

گونه گذاری صورت قبل و بعد بیشتر بخوانید »